საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №200

მ. ჯანელიძისათვის ვიცე-პრემიერის მოვალეობის დაკისრების შესახებ