საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №199

ი. ელოშვილის საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრად დანიშვნის შესახებ