საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №34

დ. ხუციშვილის საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ