საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №16

„ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის საბჭოს შემადგენლობის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 2016 წლის 23 აგვისტოს №259 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ