საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №14

„სოციალური პარტნიორობის სამმხრივი კომისიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ" საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 2016 წლის 29 აგვისტოს N275 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე