• 28 დეკემბერი 2016
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №600

  ტექნიკური რეგლამენტის - ზოგიერთი გადამდები ღრუბლისებრი ენცეფალოპათიების პრევენციის, კონტროლისა და აღმოფხვრის წესის დამტკიცების შესახებ

 • 28 დეკემბერი 2016
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №599

  „საჯარო სამსახურის თანამდებობათა რეესტრის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 29 სექტემბრის №576 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 28 დეკემბერი 2016
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №598

  „საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 16 ივლისის №197 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე    

 • 27 დეკემბერი 2016
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №597

  „ცხოველთა გადამდები დაავადებების საწინააღმდეგო პროფილაქტიკურ-საკარანტინო ღონისძიებათა განხორციელების წესების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 14 ივლისის №348 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 27 დეკემბერი 2016
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №596

  „ეკონომიკური საბჭოს აპარატის დებულებისა და საშტატო განრიგის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 5 დეკემბრის №665 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადებისა და ეკონომიკური საბჭოს აპარატის ლიკვიდაციის შესახებ

 • 27 დეკემბერი 2016
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №595

  „საჯარო სამსახურის თანამდებობათა რეესტრის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 29 სექტემბრის №576 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 27 დეკემბერი 2016
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №594

  საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ

 • 26 დეკემბერი 2016
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №593

  შიდა აუდიტის მეთოდოლოგიის დამტკიცების შესახებ

 • 26 დეკემბერი 2016
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №592

  სისტემური აუდიტის სახელმძღვანელოს/ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ

 • 26 დეკემბერი 2016
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №591

  „თანამდებობის პირის ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციის წარდგენის წესისა და იმ თანამდებობის პირთა თანამდებობრივი რეესტრის დამტკიცების შესახებ, რომელთათვისაც სავალდებულოა ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციის შევსება" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 12 თებერვლის №139 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

<<  1 2 3 4 5   >>