• 30 დეკემბერი 2016
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №631

  საქართველოს სოფლის განვითარების 2017-2020 წლების სტრატეგიისა და საქართველოს სოფლის განვითარების 2017-2020 წლების სტრატეგიის 2017 წლის სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ

 • 30 დეკემბერი 2016
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №630

  „დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლების პროგრამის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 11 ნოემბრის №624 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 30 დეკემბერი 2016
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №629

  პოლიტიკის დაგეგმვის დოკუმენტის „პოლიტიკის დაგეგმვის სახელმძღვანელოს" დამტკიცების თაობაზე

 • 30 დეკემბერი 2016
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №628

  მთავრობის საქმიანობის მონიტორინგის, ანგარიშგებისა და შეფასების სისტემების დამტკიცების თაობაზე

 • 29 დეკემბერი 2016
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №627

  შრომის პირობების ინსპექტირების 2017 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ

 • 29 დეკემბერი 2016
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №626

  „საქართველოში უცხო ქვეყნის მოქალაქეთათვის სწავლების ხელშეწყობის" პროგრამის დამტკიცების შესახებ

 • 29 დეკემბერი 2016
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №625

  სს „საქართველოს რკინიგზისა" და მისი წილობრივი მონაწილეობით არსებული/დაფუძნებული კომპანიებისა და ასეთი კომპანიების წილობრივი მონაწილეობით არსებული/დაფუძნებული კომპანიების საქონლისა და მომსახურების შესყიდვების სპეციალური წესის დამტკიცების შესახებ

 • 29 დეკემბერი 2016
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №624

  „აწარმოე საქართველოში" სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 30 მაისის №365 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 29 დეკემბერი 2016
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №623

  მცენარეული და ცხოველური წარმოშობის სურსათ(ზე)ში/ცხოველის საკვებ(ზე)ში პესტიციდების ნარჩენების მაქსიმალური დონის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე

 • 29 დეკემბერი 2016
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №622

  „პროფესიული განათლების დაფინანსების წესისა და პირობების განსაზღვრისა და პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელ სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სწავლის საფასურის მაქსიმალური ოდენობის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 19 სექტემბრის №244 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

<<  1 2 3 4 5   >>