საქართველოს მთავრობის დადგენილება №640

რადიოაქტიური ნარჩენების მართვის 2017 - 2031 წლების ეროვნული სტრატეგიისა და მისი განხორციელების 2017-2018 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ