საქართველოს მთავრობის დადგენილება №638

2017 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ