საქართველოს მთავრობის დადგენილება №634

„შეცდომაში შემყვან პროდუქტებთან დაკავშირებით, რომლებიც საფრთხის ქვეშ აყენებს მომხმარებლის ჯანმრთელობას ან უსაფრთხოებას" - ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ