საქართველოს მთავრობის დადგენილება №675

„სამხედრო და ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის კონტროლის ღონისძიებების განსაზღვრის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის
9 ივნისის №372 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე