საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №491

ა. ჩუბინიძის სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის უფროსად დანიშვნის შესახებ