• 30 დეკემბერი 2014
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №2552

  საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ განსახორციელებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ

 • 30 დეკემბერი 2014
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №2551

  სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე

 • 30 დეკემბერი 2014
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №2550

  „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ სახელმწიფო შესყიდვების გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 18 დეკემბრის №2357 განკარგულებში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 30 დეკემბერი 2014
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №2549

  „სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის მიერ შესაძენი საწვავისა და გასაწევი საკომუნიკაციო ხარჯების ლიმიტების განსაზღვრის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 8 აგვისტოს №1415 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 30 დეკემბერი 2014
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №2548

  საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს აპარატის საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების შესახებ

 • 30 დეკემბერი 2014
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №2547

  საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს მიერ მედიკამენტების, სამედიცინო დანიშნულების საქონლის და მოვლის საშუალებების სახელმწიფო შესყიდვების გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ

 • 29 დეკემბერი 2014
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №2546

  სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას" საქმიანობის ხელშესაწყობად რიგ ღონისძიებათა განხორციელების თაობაზე

 • 29 დეკემბერი 2014
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №2545

  საქართველოს მთავრობის ზოგიერთ განკარგულებაში ცვლილების შეტანისა და შპს „აჭარისწყალი ჯორჯიას" საქმიანობის ხელშეწყობის შესახებ

 • 29 დეკემბერი 2014
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №2544

  „სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 9 ოქტომბრის №1856 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 29 დეკემბერი 2014
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №2543

  „სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 31 მარტის №538 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

<<  1 2 3 4 5   >>