• 30 დეკემბერი 2014
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №2562

  „საქართველოს მთავრობასა და ნორვეგიის სამეფოს მთავრობას შორის საიდუმლო ინფორმაციის გაცვლისა და ორმხრივად დაცვის შესახებ" შეთანხმების საქართველოს პარლამენტში რატიფიცირებისათვის წარდგენისა და ლ. იზორიას და შ. კვინიხიძის მომხსენებლებად დანიშვნის შესახებ

 • 30 დეკემბერი 2014
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №2561

  „საქართველოს მთავრობასა და შვედეთის სამეფოს მთავრობას შორის საიდუმლო ინფორმაციის გაცვლისა და ორმხრივად დაცვის შესახებ" შეთანხმების საქართველოს პარლამენტში რატიფიცირებისათვის წარდგენისა და მომხსენებლად გ. რატიანის დანიშვნის შესახებ

 • 30 დეკემბერი 2014
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №2560

  საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სსიპ - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის ბალანსზე რიცხული ქონების აუქციონის გარეშე, ვადიან სასყიდლიან სარგებლობაში გადაცემისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

 • 30 დეკემბერი 2014
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №2559

  „საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი ზოგიერთი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის 2014 წლის ბიუჯეტის, საშტატო ნუსხისა და სახელფასო ფონდის საქართველოს მთავრობასთან შეთანხმების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 7 თებერვლის #187 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 • 30 დეკემბერი 2014
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №2558

  სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში ძირითადი (განუსხვისებელი) ქონების სახით გადაცემის შესახებ

 • 30 დეკემბერი 2014
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №2557

  სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების ა(ა)იპ „კულტურულ-საგანმანათლებლო და სოციალურ-საინფორმაციო ცენტრი „ახალგორისათვის" პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ

 • 30 დეკემბერი 2014
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №2556

  შპს „ინფრასტრუქტურის განვითარების კომპანიის" მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ

 • 30 დეკემბერი 2014
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №2555

  „საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსათვის საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 10 ნოემბრის №2039 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 30 დეკემბერი 2014
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №2554

  სამსახურებრივი ავტომანქანებით სარგებლობის, შესყიდვისა და განახლების საკითხების შემსწავლელი სახელმწიფო კომისიის 2014 წლის 24 დეკემბრის №5 სხდომის ოქმით მიღებული გადაწყვეტილების დამტკიცების შესახებ

 • 30 დეკემბერი 2014
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №2553

  „საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ განსახორციელებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 28 ნოემბრის №2100 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

<<  1 2 3 4 5   >>