• 30 დეკემბერი 2014
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №2605

  დ. ლომიძის საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივის წესით საქართველოს პარლამენტში წარდგენილ კანონპროექტებზე მომხსენებლად დანიშვნის შესახებ

 • 30 დეკემბერი 2014
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №2604

  შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის" მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების თაობაზე

 • 30 დეკემბერი 2014
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №2603

  საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებული სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების შესახებ

 • 30 დეკემბერი 2014
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №2602

  შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის" მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ

 • 30 დეკემბერი 2014
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №2601

  „სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 21 დეკემბრის №2492 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 30 დეკემბერი 2014
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №2600

  სს „საპარტნიორო ფონდის" შვილობილი საწარმოს - შპს „რუხის სავაჭრო ცენტრის" მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ

 • 30 დეკემბერი 2014
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №2599

  ანაკლიაში ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის განვითარების, მშენებლობისა და ოპერირების თაობაზე წინადადებათა წარდგენის შესახებ მოწვევის პირობების მოწონების, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსთვის უფლებამოსილების მინიჭებისა და ანაკლიაში ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის განვითარების, მშენებლობისა და ოპერირების შესახებ წარდგენილ წინადადებათა განმხილველი კომისიის შექმნის შესახებ

 • 30 დეკემბერი 2014
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №2598

  საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს, მის სისტემაში შემავალი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულებისა და სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირების მიერ, 2015 წლის განმავლობაში, ერთმანეთისთვის გაწეული მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვების გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ

 • 30 დეკემბერი 2014
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №2597

  შპს „RMG Gold"-ზე გაცემული წიაღით სარგებლობის ლიცენზიის მოქმედების ვადის გაგრძელების თაობაზე

 • 30 დეკემბერი 2014
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №2563

  მუნიციპალიტეტების მიერ სახელმწიფო შესყიდვების გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ

<<  1 2 3 4 5   >>