• 31 დეკემბერი 2014
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №2615

  საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტისთვის უფლებამოსილების მინიჭების შესახებ

 • 31 დეკემბერი 2014
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №2614

  საჯარო სამართლის იურიდიულ პირ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრსა და გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის განვითარების პროგრამას (UNDP) შორის გაფორმებულ სტანდარტულ შეთანხმების წერილში ცვლილების შეტანის თაობაზე საჯარო სამართლის იურიდიულ პირ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრსა და გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის განვითარების პროგრამას (UNDP) შორის გასაფორმებელი შეთანხმების პროექტის მოწონების შესახებ

 • 31 დეკემბერი 2014
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №2613

  სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების შპს „თ და კ რესტორნებისათვის" პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ

 • 31 დეკემბერი 2014
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №2612

  საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ  

 • 31 დეკემბერი 2014
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №2611

  საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ-სურსათის ეროვნული სააგენტოს ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების იჯარის ფორმით გაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

 • 31 დეკემბერი 2014
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №2610

  „შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ზუგდიდი ჯვარი მესტია -ლასდილის საავტომობილო გზის 102-ე კმ-ზე სოფ. ლახამულას მიმდებარედ სტიქიური მოვლენების შედეგების დროებითი პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 14 ნოემბრის №1557 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 31 დეკემბერი 2014
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №2609

  ცალკეული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების მიზნობრივი დანიშნულების შეცვლის შესახებ

 • 31 დეკემბერი 2014
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №2608

  ცალკეული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების მიზნობრივი დანიშნულების შეცვლის შესახებ

 • 31 დეკემბერი 2014
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №2607

  ცალკეული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების მიზნობრივი დანიშნულების შეცვლის შესახებ

 • 31 დეკემბერი 2014
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №2606

  „ევროკავშირის კრიზისების მართვის ოპერაციებში საქართველოს მონაწილეობისათვის სტრუქტურის ჩამოყალიბების თაობაზე" საქართველოსა და ევროკავშირს შორის შეთანხმების შესაბამისად, სამოქალაქო კრიზისების მართვის ოპერაციებში საქართველოს მონაწილეობისათვის აუცილებელი შიდა საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფის მიზნით, უწყებათაშორისი სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 16 მაისის №862 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

<<  1 2 3 4 5   >>