საქართველოს მთავრობის განკარგულება №2625

საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსა და ნიდერლანდების ეკონომიკურ საქმეთა სამინისტროს სუბსიდიარ RVO.NL -ს შორის გასაფორმებელი ,,დარიშხანის შემცველი სამთო ნარჩენების მართვა საქართველოში პროექტის დაფინანსების შესახებ" შეთანხმების პროექტის მოწონების თაობაზე