საქართველოს მთავრობის განკარგულება №2622

გ. კურტანიძისათვის საქართველოს მთავრობის სახელით ხელშეკრულებებზე ხელმოწერის უფლებამოსილების მინიჭების თაობაზე