საქართველოს მთავრობის განკარგულება №2619

საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა  სამინისტროს ცენტრალური აპარატის საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების შესახებ