ინფორმაცია (საქართველოს მთავრობის კანცელარია)-ის მიერ მივლინებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ (01.10.2013 წელი) მდგომარეობით

ინფორმაცია (საქართველოს მთავრობის კანცელარია)-ის მიერ მივლინებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ  (01.10.2013 წელი) მდგომარეობით