ინფორმაცია (საქართველოს მთავრობის კანცელარია)-ის მიერ (შრომის ანაზღაურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ (01.10.2013 წელი) მდგომარეობით

ინფორმაცია (საქართველოს მთავრობის კანცელარია)-ის მიერ (შრომის ანაზღაურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ (01.10.2013 წელი) მდგომარეობით