• 27 დეკემბერი 2013
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2191

  „გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების კლინიკისა და სოფლის ამბულატორიების მშენებლობის დასაფინანსებლად სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდისათვის საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 26 აგვისტოს #1117 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 27 დეკემბერი 2013
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2190

  საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურისათვის „საქართველოს 2013 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ" საქართველოს კანონის 23-ე მუხლით გათვალისწინებულ შეზღუდვაზე გამონაკლისის დაშვების თაობაზე

 • 27 დეკემბერი 2013
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2189

  საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 27 დეკემბრის №2536 განკარგულებასთან დაკავშირებით გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ

 • 26 დეკემბერი 2013
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2188

  ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის ჩატარების ხელშემწყობი სამთავრობო კომისიის შექმნის შესახებ

 • 26 დეკემბერი 2013
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2187

  XIM სალიცენზიო ბლოკზე 2013 წლის 27 მაისს გაფორმებული პროდუქციის წილობრივი განაწილების შესახებ ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 • 26 დეკემბერი 2013
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2186

  XIA სალიცენზიო ბლოკზე 2011 წლის 25 ნოემბერს გაფორმებული პროდუქციის წილობრივი განაწილების შესახებ ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 • 26 დეკემბერი 2013
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2185

  XIN სალიცენზიო ბლოკზე 2013 წლის 27 მაისს გაფორმებული პროდუქციის წილობრივი განაწილების შესახებ ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 • 26 დეკემბერი 2013
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2183-2

  საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 26 დეკემბრის №2183 განკარგულების დანართი №2

 • 26 დეკემბერი 2013
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2183-1

  საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 26 დეკემბრის №2183 განკარგულების დანართი №1

 • 26 დეკემბერი 2013
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2183

  საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სისტემაში შემავალი სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოსათვის ქონების გაცვლაზე თანხმობის მიცემის თაობაზე

<<  1 2 3 4 5   >>