• 31 დეკემბერი 2013
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2213

  ზოგიერთი სამინისტროსათვის საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს ეროვნული არქივის მიერ 2014 წლის განმავლობაში გასაწევი მომსახურების ანაზღაურების ღონისძიებათა შესახებ

 • 31 დეკემბერი 2013
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2212

  საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივისათვის, სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტოსათვის, სსიპ - საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრისათვის, სსიპ - სმართ ლოჯიქისა და სსიპ - დანაშაულის პრევენციის და ინოვაციური პროგრამების ცენტრისათვის „საქართველოს 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ" საქართველოს კანონის 23-ე მუხლით გათვალისწინებულ შეზღუდვებზე გამონაკლისების დაშვების თაობაზე

 • 31 დეკემბერი 2013
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2211

  საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს აპარატის საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების შესახებ

 • 31 დეკემბერი 2013
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2210

  სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზისათვის" პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ

 • 31 დეკემბერი 2013
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2209

  საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ცენტრალურ აპარატში ახალი საშტატო ერთეულის შემოღებისა და თანამდებობრივი სარგოს განსაზღვრის შესახებ  

 • 31 დეკემბერი 2013
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2208

  საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს სსიპ - გარემოს ეროვნულ სააგენტოსა და გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალური ასამბლეის მიერ დაფუძნებულ საერთაშორისო მთავრობათაშორისი ორგანიზაცია „გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გარემოს დაცვის პროგრამას" (UNEP) შორის ,,გლობალური გარემოსდაცვითი ფონდის (GEF) პროექტის ,,საქართველო: მდგრადი ორგანული დამაბინძურებლების შესახებ (POPs) სტოკჰოლმის კონვენციისთვის ეროვნული იმპლემენტაციის გეგმის განხილვა და განახლება" ფარგლებში გასაფორმებელი თანამშრომლობის ხელშეკრულების პროექტის მოწონების თაობაზე

 • 31 დეკემბერი 2013
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2207

  შპს „გაზპრომ ექსპორტსა" და შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიას" შორის დასადები ხელშეკრულების თაობაზე

 • 31 დეკემბერი 2013
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2206

  საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტისათვის უფლებამოსილების მინიჭების თაობაზე

 • 31 დეკემბერი 2013
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2205

  გ. გიორგაძის საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივის წესით საქართველოს პარლამენტში წარდგენილ კანონპროექტებზე მომხსენებლად დანიშვნის შესახებ

 • 31 დეკემბერი 2013
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2203

  სამედიცინო რაიონების მიხედვით ვაუჩერის ფასის დადგენის, მზღვეველი კომპანიის გამოვლენისა და კონკურსის შედეგად გამოვლენილი მზღვეველის ან ამხანაგობის მიერ აღებულ ვალდებულებათა შესრულებისა და ასევე პროგრამის ზედამხედველობის მიზნით შექმნილი უწყებათაშორისი კომისიის 2013 წლის 20 დეკემბრის №12 სხდომის ოქმით მიღებული გადაწყვეტილებების მოწონების შესახებ

<<  1 2 3 4 5   >>