• 31 დეკემბერი 2013
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2223

  „საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებული სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვით განხორციელების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 3 ივლისის №695 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 • 31 დეკემბერი 2013
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2222

  ,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსათვის თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 30 ივლისის N 999 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 31 დეკემბერი 2013
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2221

  ,,საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტისათვის უფლებამოსილების მინიჭების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 28 დეკემბრის N2089 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 31 დეკემბერი 2013
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2220

  „სართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 4 აპრილის #311 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 31 დეკემბერი 2013
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2219

  ,,ქუთაისი-ლენტეხი-მესტიის საავტომობილო გზის ლენტეხი-მესტიის მონაკვეთის მშენებლობისათვის ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების (ფიზიბილიტის) პროექტის მომზადების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 11 მარტის №550 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე

 • 31 დეკემბერი 2013
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2218

  „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსათვის თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 2 მაისის N407 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 31 დეკემბერი 2013
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2217

  ,,ქვედა სიმონეთი-ნავენახევის საავტომობილო გზის რეაბილიტაციის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 19 თებერვლის N170 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 31 დეკემბერი 2013
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2216

  საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მიერ გრანტის მიღების შესახებ დოკუმენტის პროექტის მოწონების თაობაზე

 • 31 დეკემბერი 2013
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2215

  ა(ა)იპ - წმინდა მამა გაბრიელის სახელობის მიუსაფარ-მოხუცებულთა პალიატიური ჰოსპისისთვის მოძრავი ქონების უსასყიდლო სარგებლობაში გადაცემის მიზნით თანხმობის მიცემის შესახებ

 • 31 დეკემბერი 2013
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2214

  „წითელას მასიური გავრცელების პრევენციის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 მაისის #550 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

<<  1 2 3 4 5   >>