საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2232

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს აპარატის საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების შესახებ