საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2224

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ფინანსთა სამინისტროს აკადემიისათვის „საქართველოს 2013 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ" საქართველოს კანონის 23-ე მუხლით გათვალისწინებულ შეზღუდვაზე გამონაკლისის დაშვების თაობაზე