• 28 დეკემბერი 2012
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №488

  მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველი ობიექტების ზღვრული ტექნიკური პარამეტრების დადგენის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე

 • 28 დეკემბერი 2012
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №487

  საქართველოში სამედიცინო პროფილის დაწესებულებათა სტატუსისა და ამ დაწესებულებების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ სხვადასხვა პრობლემათა შემსწავლელი სამთავრობო კომისიის შექმნის შესახებ

 • 28 დეკემბერი 2012
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №486

  "სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის" 2013 წლის სახელმწიფო პროგრამისა და „სამედიცინო-სოციალურ ექსპერტიზაზე კონტროლის" 2013 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცებამდე და ამ პროგრამებით "სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" საქართველოს კანონის მოთხოვნათა შესრულებამდე ან ვაუჩერის პირობების შესაბამისად, შესაბამისი მიმწოდებლების გამოვლენამდე 2012 წლის შესაბამისი პროგრამებით გათვალისწინებული ზოგიერთი ქვეპროგრამის (კომპონენტის, ღონისძიების) უწყვეტი განხორციელებისათვის საჭირო დაფინანსების წყაროსა და პირობების განსაზღვრის შესახებ

 • 28 დეკემბერი 2012
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №485-1

  საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დებულება

 • 28 დეკემბერი 2012
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №485

  საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ

 • 28 დეკემბერი 2012
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №484

  „საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 30 იანვრის N10 დადგენილებაში  ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 28 დეკემბერი 2012
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №483

  „საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე საქმიანობის განხორციელებისათვის თანხმობის გაცემის წესის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 12 ნოემბრის №219 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 28 დეკემბერი 2012
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №482

  იმ სახელმწიფო პროგრამების/მათი ღონისძიებების/მოცულობების განსაზღვრის შესახებ, რომელთა განხორციელებაც სახელმწიფოს მიერ 2012 წელს ნაკისრი ვალდებულებების შესასრულებლად უწყვეტად გაგრძელდება საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სისტემაში განსახორციელებელი 2013 წლის შესაბამისი ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცებამდე ან/და „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" საქართველოს კანონის მოთხოვნათა შესრულებამდე, ან ვაუჩერის პირობების შესაბამისად, შესაბამისი მიმწოდებლების გამოვლენამდე და ჯანმრთელობის საყოველთაო დაზღვევის პროგრამის ამოქმედებამდე

 • 28 დეკემბერი 2012
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №481

  შპს „სახელმწიფო სამშენებლო კომპანიის" სახსრებით საქონლისა და მომსახურების შესყიდვების სპეციალური წესის დამტკიცების შესახებ

 • 28 დეკემბერი 2012
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №480

  „თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის შექმნის, მოწყობისა და ფუნქციონირების წესების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 3 ივნისის №131 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

1 2 3 4 5   >>