საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №52

ნ. მიქელაძის საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მოადგილის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

გათავისუფლდეს ნათია მიქელაძე საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მოადგილის თანამდებობიდან სხვა დაწესებულებაში გადასვლასთან დაკავშირებით `საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონის 105-ე მუხლის პირველი პუნქტის საფუძველზე.


ნიკა გილაური