• 18 ნოემბერი 2011
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №430

  „შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის" სახსრებით საქონლისა და მომსახურების შესყიდვების სპეციალური წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 19 მარტის N80 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 18 ნოემბერი 2011
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №429

  „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს დებულებისა და სტრუქტურის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2007 წლის 10 მაისის N92 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 18 ნოემბერი 2011
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №428

  „ექსპორტის მიზნით სოჭის გირჩისა და „გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი ველური ფლორისა და ფაუნის სახეობებით საერთაშორისო ვაჭრობის შესახებ" კონვენციის (CITES) დანართებში შეტანილი თეთრყვავილას ბოლქვებით ან/და ყოჩივარდას გორგლებით სარგებლობის ლიცენზიების გაცემის წესისა და პირობების თაობაზე დებულების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2007 წლის 6 თებერვლის N21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 18 ნოემბერი 2011
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №427

  „თევზჭერის ლიცენზიის გაცემის წესისა და პირობების შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 11 აგვისტოს N138 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 • 18 ნოემბერი 2011
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №426

  „სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გაცემის წესისა და პირობების შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 11 აგვისტოს N136 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 5 ივლისის N266 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 10 ნოემბერი 2011
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №425-1

  სააგენტოს მეტროლოგიური მომსახურებისათვის საფასურების ჩამონათვალი

 • 10 ნოემბერი 2011
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №425

  „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს სტანდარტების, ტექნიკური რეგლამენტების და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს მიერ განხორციელებული ანაზღაურებადი სამუშაოების (მომსახურების) სახელშეკრულებო საფასურების განსაზღვრის წესის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 15 აგვისტოს №323 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 • 10 ნოემბერი 2011
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №424

  „საქართველოს ელექტროენერგეტიკულ სისტემაში გარანტირებული სიმძლავრისა და გარანტირებული სიმძლავრის წყაროების განსაზღვრის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 15 ივლისის №193 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 10 ნოემბერი 2011
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №423

  „საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2004 წლის 10 სექტემბრის №77 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 10 ნოემბერი 2011
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №422

  „სახელმწიფო ტყის ფონდის საზღვრის დადგენის წესის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 13 აგვისტოს N240 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

1 2 3 4 5   >>