• 22 დეკემბერი 2009
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №1004

  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის დიმიტრი შაშკინისათვის უფლებამოსილების მინიჭების შესახებ

 • 22 დეკემბერი 2009
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №1002

  „იაპონიის საერთაშორისო თანამშრომლობის სააგენტოსა და საქართველოს შორის აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის გაუმჯობესების პროექტის შესახებ" 2009 წლის 16 დეკემბერს ხელმოწერილი სასესხო ხელშეკრულების სარატიფიკაციოდ წარდგენის თაობაზე საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს წინადადების შესახებ

 • 22 დეკემბერი 2009
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №1001

  ზ. ჭელიძის საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივით წარდგენილ კანონპროექტზე მომხსენებლად დანიშვნის შესახებ

 • 15 დეკემბერი 2009
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №991

  ნ. ძიმცეიშვილის საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივით წარდგენილ კანონპროექტებზე მომხსენებლად დანიშვნის შესახებ

 • 15 დეკემბერი 2009
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №990

  მ. ზოდელავას საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივით წარდგენილ კანონპროექტზე მომხსენებლად დანიშვნის შესახებ

 • 15 დეკემბერი 2009
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №987

  ,,საქართველოს მთავრობას და კონტინენტალ ენერჯი ლტდ.-ს შორის საქართველოში ,,ხუდონის" ჰიდროელექტროსადგურის და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და ოპერირების შესახებ" 2007 წლის 29 ივნისს დადებულ ურთიერთგაგების მემორანდუმში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ" შეთანხმების პროექტის თაობაზე

 • 15 დეკემბერი 2009
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №986

  სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების (წიგნადი და პერიოდული გამოცემების ფონდი) ა.ა.ი.პ. "ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის სამეცნიერო ბიბლიოთეკისათვის" თხოვების ფორმით გადაცემის შესახებ

 • 15 დეკემბერი 2009
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №985

  სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მოძრავი ნივთების (მუსიკალური ინსტრუმენტები) საქველმოქმედო ფონდისათვის "ხელოვანები - თანადგომისათვის" თხოვების ფორმით გადაცემის შესახებ

 • 15 დეკემბერი 2009
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №984

  საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 19 მარტის N208 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე

 • 15 დეკემბერი 2009
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №983

  ადგილობრივი წყლის კომპანიების მხარდაჭერის მიზნით საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან თანხის გამოყოფის შესახებ

<<  1 2 3 4 5   >>