• 30 დეკემბერი 2009
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №264

  "ბიუჯეტების შემოსულობების აღრიცხვა-ანგარიშგებისა და ანგარიშსწორების განხორციელებისა და ბიუჯეტში ზედმეტად ან შეცდომით გადახდილი შემოსულობის თანხის დაბრუნების, აღრიცხვისა და ანგარიშგების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 14 მარტის N45 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე

 • 30 დეკემბერი 2009
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №263

  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №263

 • 30 დეკემბერი 2009
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №262

  ,,მიზნობრივი დანიშნულებით და იმპორტის გადასახდელებზე შეღავათების გამოყენებით თავისუფალ მიმოქცევაში გაშვებულ საქონელზე საბაჟო ზედამხედველობის დასრულების წესის შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 20 დეკემბრის N241 დადგენილებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის შესახებ

 • 30 დეკემბერი 2009
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №261

  "საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2004 წლის 21 მაისის N39 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

 • 30 დეკემბერი 2009
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №260

  "დიზელის საწვავის შემადგენლობის ნორმების, ანალიზის მეთოდებისა და მათი დანერგვის ღონისძიებათა შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 28 დეკემბრის N238 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 30 დეკემბერი 2009
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №259

  "საავტომობილო ბენზინის ხარისხობრივი ნორმების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2004 წლის 31 დეკემბრის N124 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

 • 30 დეკემბერი 2009
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №258

  "საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს შექმნის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 20 იანვრის N4 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 30 დეკემბერი 2009
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №257

  "საქართველოს სახელმწიფო საშინაო ვალის პრობლემათა შემსწავლელი სახელმწიფო კომისიის შექმნის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2004 წლის 15 ნოემბრის N108 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

 • 29 დეკემბერი 2009
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №256

  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №256

 • 29 დეკემბერი 2009
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №255

  "საქონლის წარმოშობის ქვეყნის განსაზღვრის კრიტერიუმების, წესის, წარმოშობის სერტიფიკატების ფორმის, მისი გაცემისა და შევსების წესების შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 27 დეკემბრის N256 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე

1 2 3 4 5   >>