• 2016-02-11 პრემიერ-მინისტრმა მინისტრებს პრიორიტეტების შესრულების დეტალური გეგმის წარდგენა დაავალა

  ხელოვნების ინკუბატორების სისტემის განვითარება, ენგურის გარშემო კულტურულ-ტურისტული ზონის მოწყობა და სამუზეუმო ქალაქის შექმნა - კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს 2016 წლის ძირითადი პრიორიტეტებია.

 • 2016-02-11 საქართველოს პრემიერ-მინისტრი 12 თებერვალს გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკას ეწვევა

  საქართველოს პრემიერ-მინისტრი 12 თებერვალს გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკას ეწვევა. გიორგი კვირიკაშვილი მონაწილეობას მიიღებს მიუნხენის 52-ე უსაფრთხოების კონფერენციაში, სადაც მსოფლიო ლიდერები უსაფრთხოების პოლიტიკის ძირითად პრიორიტეტებს განსაზღვრავენ.

 • 2016-02-11 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N252

  „საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და ალბანეთის რესპუბლიკის თავდაცვის სამინისტროს შორის „თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ" ურთიერთგაგების მემორანდუმის საქართველოს პარლამენტში რატიფიცირებისათვის წარდგენისა და ბ. ლოლაძის მომხსენებლად დანიშვნის თაობაზე" საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულების მოწონების შესახებ

 • 2016-02-11 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N251

  „საქართველოს მთავრობასა და პოლონეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საიდუმლო ინფორმაციის გაცვლისა და ორმხრივად დაცვის შესახებ" შეთანხმების საქართველოს პარლამენტში რატიფიცირებისათვის წარდგენისა და მომხსენებლებად შ. თადუმაძისა  და ნ. ბერიძის დანიშვნის შესახებ

 • 2016-02-11 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N250

  „ბალტიის ზღვა - შავი ზღვის საერთაშორისო სატრანსპორტო დერეფნის განვითარების შესახებ" შეთანხმების ტექსტის მიღების მიზნით მოლაპარაკების გამართვის თაობაზე

 • 2016-02-11 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N249

  „საუდის არაბეთის სამეფოს მთავრობასა და საქართველოს მთავრობას შორის თანამშრომლობის შესახებ" ჩარჩო შეთანხმების ხელმოწერის თაობაზე

 • 2016-02-11 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N247

  სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს მიერ შესაძენი საწვავისა და საკომუნიკაციო მომსახურების ხარჯების შესახებ

 • 2016-02-11 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N245

  საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების შესახებ

 • 2016-02-11 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N244

  GG-B-DAB ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის მიერ საქართველოს მთავრობისათვის გამოყოფილი გრანტის შესახებ

 • 2016-02-11 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N243

  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის 2016 წლის ბიუჯეტის, საშტატო ნუსხისა და სახელფასო ფონდის საქართველოს მთავრობასთან შეთანხმების თაობაზე

 • 2016-02-11 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N242

  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის 2016 წლის ბიუჯეტის, საშტატო ნუსხისა და სახელფასო ფონდის საქართველოს მთავრობასთან შეთანხმების თაობაზე

 • 2016-02-11 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N241

  საქართველოს მთავრობასა და შპს „ავსტრიან ჯორჯიან დეველოპმენტს" შორის 2013 წლის 12 სექტემბერს დადებული ურთიერთგაგების მემორანდუმის შესახებ

 • 2016-02-11 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N240

  საქართველოს მთავრობას, სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორსა" და შპს „ჰიდრო დეველოპმენტ კომპანის" შორის დასადები ურთიერთგაგების მემორანდუმის თაობაზე

 • 2016-02-11 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N238

  აჭარისწყლის ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის ნებართვის გამარტივებული წესით გაცემის შესახებ

 • 2016-02-11 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N237

  საქართველოს მთავრობასა და შპს „თრიალეთი 2013"-ს შორის 2014 წლის  16 მაისს დადებული ურთიერთგაგების მემორანდუმის შესახებ

 • 2016-02-11 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N236

  საქართველოს მთავრობასა და შპს „ჯორჯიან ჰაიდრო ფაუერს" შორის 2013 წლის 22 ოქტომბერს დადებული ურთიერთგაგების მემორანდუმის შესახებ

 • 2016-02-11 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N235

  საქართველოს მთავრობასა და შპს „Royal Haskoning DHV"-ს შორის 2013 წლის 30 ოქტომბერს დადებული ურთიერთგაგების მემორანდუმის შესახებ

 • 2016-02-11 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N234

  საქართველოს მთავრობას, სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორსა" და სს „ალიანს ენერჯის" შორის 2011 წლის18 ნოემბერს დადებულ ურთიერთგაგების მემორანდუმში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

 • 2016-02-11 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N233

  ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტისთვის გრანტის მიღებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

 • 2016-02-11 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N232

  „საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს, სახელმწიფო რწმუნებულების - გუბერნატორების ადმინისტრაციებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობების მოხელეთა ტრენინგის მექანიზმის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 18 ივნისის №1182 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 • 2016-02-11 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N231

  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტისათვის გრანტის მიღების თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

 • 2016-02-11 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N230

  კულტურული მემკვიდრეობის თვალსაზრისით ღირებული ობიექტის, ქ.თბილისში, ვაშლიჯვრის სასაფლაოს ტერიტორიაზე მდებარე მე-10 საუკუნის არქიტექტურული ობიექტისათვის - „ონადირის წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიისათვის" კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის სტატუსის მინიჭების შესახებ

 • 2016-02-11 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N229

  „საქართველოს მთავრობის მხრიდან ბირთვული კვლევების გაერთიანებულ ინსტიტუტში (დუბნა) საქართველოს მონაწილეობასთან დაკავშირებული საწევრო ხარჯებისა და არსებული დავალიანების დაფინანსების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 8 მაისის №808 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 2016-02-11 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N228

  საქართველოს პროკურატურის მუშაკთა კვალიფიკაციის ამაღლებისა და პროფესიული განვითარების უზრუნველსაყოფად აუცილებელი მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ

 • 2016-02-11 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N227

  საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივის მიერ საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ოპერატორების მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ

 • 2016-02-11 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N226

  „საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივისა და სსიპ - დანაშაულის პრევენციის ცენტრისათვის „საქართველოს 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ" საქართველოს კანონის 22-ე მუხლით გათვალისწინებულ შეზღუდვებზე გამონაკლისების დაშვების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 22 დეკემბრის №2773 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 • 2016-02-11 EIB საქართველოს ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის 150 მილიონამდე ევროს გამოუყოფს

  ევროპის საინვესტიციო ბანკი(EIB) საქართველოს, ინფრასტრუქტურული პროექტების განვითარებისთვის, 150 მილიონამდე ევროს ოდენობის ფინანსურ რესურსს გამოუყოფს, - ფინანსური ხელშეკრულებები დღეს მთავრობის ადმინისტრაციაში გაფორმდა.

 • 2016-02-11 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N224

  შპს „ნეო სინემას" მხარდასაჭერად საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მიერ შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელების შესახებ

 • 2016-02-11 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N223

  საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტლის ბიუჯეტის, საშტატო ნუსხისა და სახელფასო ფონდის შეთანხმების თაობაზე

 • 2016-02-11 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N222

  საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს მიერ მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ

 • 2016-02-11 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N221

  საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მიერ გრანტის მიღების შესახებ დოკუმენტის პროექტის მოწონების თაობაზე

 • 2016-02-11 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N220

  საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის მოსამსახურეთა უსაფრთხოების მიზნით გველის შხამის საწინააღმდეგო შრატით უზრუნველყოფის შესახებ

 • 2016-02-11 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N219

  საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და ნიუ-მეხიკოს უნივერსიტეტის ჯანდაცვის სამეცნიერო ცენტრს („UNMHSC") შორის გასაფორმებელი „ინტელექტუალური საკუთრების პირობების ხელშეკრულების - ECHO პროექტი (ჯანდაცვის გამოსავლების გაუმჯობესება)" მოწონების თაობაზე

 • 2016-02-11 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N218

  შპს „აკოზე" გაცემულ სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 2016-02-11 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №77

  „სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაციისა და აღჭურვის" 2016 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 11 იანვრის №2 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 2016-02-11 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №76

  „საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 17 დეკემბრის №341 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 2016-02-11 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №75

  „სამხედრო სამსახურის გავლის შესახებ" დებულების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 18 მარტის №238 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 • 2016-02-11 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №73

  „სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების ნაწილობრივი სუბსიდირების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 ივლისის №381 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 2016-02-11 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №74

  „სს „საპარტნიორო ფონდის" მიერ საქონლისა და მომსახურების შესყიდვების სპეციალური წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 13 თებერვლის №59 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 2016-02-11 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №70

  საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ

 • 2016-02-11 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №69

  „მეფუტკრეობის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 7 სექტემბრის №461 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 2016-02-11 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №68

  შრომის ბაზრის ანალიზისა და საინფორმაციო სისტემის დანერგვისა და განვითარების სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ

 • 2016-02-11 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №66

  „საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობების ნუსხის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 5 დეკემბრის №315 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 2016-02-11 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N217

  გ. გიორგაძის საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივის წესით საქართველოს პარლამენტში წარდგენილ კანონპროექტზე მომხსენებლად დანიშვნის შესახებ

 • 2016-02-11 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N216

  შპს „საქართველოს მელიორაციის" კაპიტალის გაზრდისა და ნაწილობრივი სუბსიდირების მიზნით თანხის გამოყოფის შესახებ

 • 2016-02-11 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N215

  სტატისტიკური სამუშაოების 2016 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ

 • 2016-02-11 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N214

  „შიდა აუდიტთან დაკავშირებული საკითხების განმხილველი საბჭოს შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 1 დეკემბრის №1525 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე

 • 2016-02-11 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N212

  საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ

 • 2016-02-11 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N211

  „დაფინანსება განვითარებისათვის - ადის-აბებას საგადასახადო ინიციატივასთან (ATI)" საქართველოს მიერთების შესახებ

 • 2016-02-11 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N210

  საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსათვის თანხის გამოყოფის თაობაზე

 • 2016-02-11 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N209

  სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში ძირითადი (განუსხვისებელი) ქონების სახით გადაცემის შესახებ

 • 2016-02-11 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N208

  სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიისათვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის ფორმით პრივატიზების შესახებ

 • 2016-02-11 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N207

  საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ

 • 2016-02-11 პრემიერ-მინისტრი ევროპის კონსერვატორების და რეფორმატორების ალიანსს შეხვდა

  საქართველოს პრემიერ-მინისტრი „ევროპის კონსერვატორების და რეფორმატორების ალიანსის" (AECR) პრეზიდენტს იან ზარადილს, ევროპარლამენტის ვიცეპრეზიდენტს რიზარდ ცარენსკის და „ევროპის კონსერვატორების და რეფორმატორების ალიანსის" აღმასრულებელ მდივანს რიჩარდ მისლომის შეხვდა.

 • 2016-02-11 საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №43

  ქ. სალუქვაძისა და გ. გვენეტაძისათვის „ბალტიის ზღვა - შავი ზღვის საერთაშორისო სატრანსპორტო დერეფნის განვითარების შესახებ" შეთანხმების ტექსტის მიღების მიზნით, მოლაპარაკების გამართვის უფლებამოსილების მინიჭების თაობაზე

 • 2016-02-11 2016 წლის 11 თებერვლის მთავრობის სხდომა

  საქართველოს პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილის ხელმძღვანელობით, მთავრობის ადმინისტრაციაში დღეს მთავრობის სხდომა გაიმართა. მინისტრთა კაბინეტმა დღის წესრიგით გათვალისწინებული 36 საკითხი განიხილა.

 • 2016-02-11 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N206

  „საქართველოსა და ჩეხეთის რესპუბლიკის ორმხრივი ეკონომიკური თანამშრომლობის ერთობლივი კომიტეტის საქართველოს მხარის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 5 სექტემბრის №1199 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 2016-02-11 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N205

  სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ფიზიკური პირის ოთარ ნუცუბიძისათვის პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ

 • 2016-02-11 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N203

  საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სისტემაში შემავალი სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსათვის სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „მერფი ყაზბეგისათვის" აღნაგობის უფლებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

 • 2016-02-11 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N202

  სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირობებიანი აუქციონის ფორმით პრივატიზების შესახებ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სისტემაში შემავალი სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციის მოწონებისა და მისთვის თანხმობის მიცემის თაობაზე

 • 2016-02-11 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N201

  „თვლიანი სატრანსპორტო საშუალებებისათვის და იმ მოწყობილობების და ნაწილების საგნებისათვის, რომლებიც შესაძლებელია დაყენდეს ან/და გამოყენებულ იქნეს თვლიან სატრანსპორტო საშუალებებზე, ერთგვაროვანი ტექნიკური მიწერილობების მიღების და ამ მიწერილობების საფუძველზე გაცემული ოფიციალური დამტკიცების ურთიერთაღიარების პირობების შესახებ შეთანხმების" საქართველოში იმპლემენტაციისათვის აუცილებელი ღონისძიებების თაობაზე

 • 2016-02-11 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N200

  სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ

 • 2016-02-11 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N199

  სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების შპს „ჰიდროენერჯისათვის" პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ

 • 2016-02-11 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N198

  სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ნივთების შპს „დათოსათვის" იჯარის უფლებით გადაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

 • 2016-02-11 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №61

  „საქართველოს მთავრობასა და ქუვეითის სახელმწიფოს მთავრობას შორის დიპლომატიური, სპეციალური და სამსახურებრივი პასპორტების მფლობელთათვის სავიზო მოთხოვნების გაუქმების შესახებ" შეთანხმების დამტკიცებისა და ძალაში შესვლის თაობაზე

 • 2016-02-11 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №60

  „ტექნიკური რეგლამენტის „საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის მეტეოროლოგიური უზრუნველყოფის წესის" დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 9 დეკემბრის №325 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 • 2016-02-11 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №59

  „ქიმიური, ბიოლოგიური, რადიაციული და ბირთვული საფრთხეების წინააღმდეგ ბრძოლის უწყებათშორისი საკოორდინაციო საბჭოს შემადგენლობისა და დებულების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 21 თებერვლის №201 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 2016-02-11 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №57

  საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ტექნოლოგიური ინსტიტუტის წესდების დამტკიცების შესახებ

 • 2016-02-11 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N196

  ფიზიკური პირის, თამარ აბზიანიძის, საქმიანობის ხელშესაწყობად რიგ ღონისძიებათა განხორციელების თაობაზე

 • 2016-02-11 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N195

  სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ნივთების საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიისათვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის ფორმით პრივატიზების და უსასყიდლო უზუფრუქტის უფლებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

 • 2016-02-11 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N194

  სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ფიზიკური პირების - მერაბ ცინცქილაძისათვის და მაია მიქელაძისათვის პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ

 • 2016-02-11 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N193

  გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ბავშვთა ფონდისათვის (UNICEF) სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების უსასყიდლო უზუფრუქტის უფლებით გადაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

 • 2016-02-11 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N192

  სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირობებიანი აუქციონის ფორმით პრივატიზების შესახებ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სისტემაში შემავალი სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციის მოწონებისა და მისთვის თანხმობის მიცემის თაობაზე

 • 2016-02-11 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N191

  საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ

 • 2016-02-11 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N190

  საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სისტემაში შემავალი ზოგიერთი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ბიუჯეტის, საშტატო ნუსხისა და სახელფასო ფონდის შეთანხმების თაობაზე

 • 2016-02-11 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N189

  საქართველოსა და ევროპის საინვესტიციო ბანკს შორის „საქართველო აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალი II" ფინანსური ხელშეკრულების ხელმოწერის მიზნით საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

 • 2016-02-11 მთავრობა დღეს საგადასახადო კოდექსში ცვლილებების პროექტს განიხილავს

  მთავრობა დღეს საგადასახადო კოდექსში ცვლილებების პროექტს განიხილავს, რომელიც საქართველოში საგადასახადო რეფორმის ესტონური მოდელის დანერგვას გულისხმობს.

 • 2016-02-11 პრემიერი - საქართველო 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებს უმაღლესი სტანდარტებით ჩაატარებს

  ჩვენ გავეცით გარანტიები, რომ საქართველო 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებს უმაღლესი სტანდარტებით ჩაატარებს, - ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე, ბრიუსელში ვიზიტის შეჯამებისას განაცხადა.

 • 2016-02-11 მთავრობის ადმინისტრაციაში მინისტრთა კაბინეტის სხდომა მიმდინარეობს. სხდომაზე მინისტრები 36 საკითხს განიხილავენ