• 2016-02-01 პრეზიდენტის გამოსვლას პარლამენტში მთავრობის მეთაური დაესწრება

  პრეზიდენტის გამოსვლას პარლამენტში საქართველოს პრემიერ მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი დაესწრება. 

 • 2016-02-01 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N117

  შპს „მარაბდა - კარწახის რკინიგზის" სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიისაგან გათავისუფლების თაობაზე

 • 2016-02-01 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N116

  შპს „მარაბდა-კარწახის რკინიგზის" სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიისაგან გათავისუფლების თაობაზე

 • 2016-02-01 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N115

  შპს „საქართველოს სამთო საქმიანობის კომპანიაზე" გაცემულ სასარგებლო წიაღისეულის შესწავლა-მოპოვების ლიცენზიაში ცვლილების შეტანის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

 • 2016-02-01 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N114

  საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებული სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის მეშვეობით განხორციელების შესახებ

 • 2016-02-01 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N113

  საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებულ სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულებას - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტსა და შპს „IRD Engineering"-ს შორის გასაფორმებელი ხელშეკრულების პროექტის მოწონების შესახებ

 • 2016-02-01 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N112

  საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებულ სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულებას - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტსა და ერთობლივ საწარმოს - „EPTIS Servicios de Ingenieria"-ს და „TEMELSU International Engineering Services"-ს შორის გასაფორმებელი ხელშეკრულების პროექტის მოწონების შესახებ

 • 2016-02-01 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N111

  საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს მიერ მედიამონიტორინგის მომსახურებისა და საინფორმაციო სააგენტოების მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვების გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ

 • 2016-02-01 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N110

  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ 2016 წლის განმავლობაში საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის საშუალებით განხორციელების თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

 • 2016-02-01 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N109

  საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებულ სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოსა და სს „Novo Norrdisk A/S Denmark"-ს შორის გასაფორმებელი „სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ" ხელშეკრულების პროექტის მოწონების თაობაზე

 • 2016-02-01 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N108

  იაპონიის საერთაშორისო თანამშრომლობის სააგენტოსა და საქართველოს შორის აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის გაუმჯობესების პროექტისათვის (აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის გაუმჯობესების პროექტი (II)) დამატებითი დაფინანსების გამოყოფის მიზნით 4,410,000,000.00 იაპონური იენის ოდენობის სასესხო ხელშეკრულების დადებასთან დაკავშირებით საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთვის თანხმობის მიცემისა და შესაბამისი პროცედურების განხორციელების შესახებ

 • 2016-02-01 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N107

  საქართველოსა და SOCIETE GENERALE-ს შორის 2015 წლის 8 დეკემბერს ხელმოწერილი სასესხო ხელშეკრულებების ფარგლებში იურიდიული მომსახურების ანაზღაურების დაფინანსების წყაროს შესახებ

 • 2016-02-01 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N106

  წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდიდან საქართველოს იუსტიციისსამინისტროსათვის თანხის გამოყოფის თაობაზე

 • 2016-02-01 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N105

  „შიდასახელმწიფოებრივი გზების აქტივების მართვის პროექტის" დასაფინანსებლად რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკიდან (IBRD) მისაღები სესხის ფინანსური პირობების შესახებ

 • 2016-02-01 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N104

  სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მოთხოვნებისა და უფლებების აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ

 • 2016-02-01 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N103

  სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ნივთების შპს „ჭეშორასათვის" იჯარის უფლებით გადაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

 • 2016-02-01 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N102

  სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ერთობლივი საქმიანობის - ბინათმშენებლობის ამხანაგობა „ოცნება-2015"-ისათვის პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ

 • 2016-02-01 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N101

  სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული შპს „დასავლეთ საქართველოს ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადების ცენტრის" 95%-იანი წილის შპს „ლჯ და კო - ტუბერკულოზისა და ინფექციურ პათოლოგიათა ცენტრისათვის" პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ

 • 2016-02-01 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N100

  „სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების შპს „იტონგ კავკასუსისათვის" პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 10 ნოემბრის №2046 განკარგულებაში ცვლილების შეტანისა და შპს „იტონგ კავკასუსის" საქმიანობის ხელშესაწყობად რიგ ღონისძიებათა განხორციელების თაობაზე

 • 2016-02-01 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N99

  „სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების „სააქციო კომპანია დიზონ ლიმითედი-ს წარმომადგენლობისათვის საქართველოში" (უცხოური საწარმოს ფილიალი) პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 19 თებერვლის №299 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 2016-02-01 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N98

  „სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ინდივიდუალური მეწარმე ეკატერინე აბრამიასათვის პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 26 ივნისის №1141 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 2016-02-01 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N97

  საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სისტემაში შემავალი სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსათვის სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ნივთების შპს „მტკვარი ჰესისათვის" იჯარის უფლებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

 • 2016-02-01 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N96

  საქართველოს მთავრობასა და შპს „ჯორჯიან ურბან-ენერჯის" შორის 2007 წლის 29 მაისს დადებულ მემორანდუმში დამატების დადების თაობაზე

 • 2016-02-01 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N95

  2015 წლის 31 აგვისტოს დადებულ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ

 • 2016-02-01 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N94

  სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში „აწყური ჰესი" ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის ტექნიკურ-ეკონომიკური შესწავლის, მშენებლობის, ფლობისა და ოპერირების შესახებ ინტერესთა გამოხატვაში გამარჯვებული პირის გამოვლენის თაობაზე

 • 2016-02-01 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N93

  საქართველოს მთავრობას, შპს „ხვამლსა" და სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს" შორის 2015 წლის პირველ აპრილს დადებული ურთიერთგაგების მემორანდუმის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების თაობაზე

 • 2016-02-01 შეხვედრა ნატო-ს სამეკავშირეო ოფისის ხელმძღვანელთან

  ნატო-საქართველოს ურთიერთობები, ვარშავის სამიტი, საჯარო სამსახურის სფერო და სტრატეგიული კომუნიკაციები იყო საქართველოს პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილისა და ნატო-ს სამეკავშირეო ოფისის ხელმძღვანელის, უილიამ ლაჰიუს შეხვედრის მთავარი თემები.

 • 2016-02-01 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N92

  მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში „სნოსწყალი ჰესი" ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის ტექნიკურ-ეკონომიკური შესწავლის, მშენებლობის, ფლობისა და ოპერირების შესახებ ინტერესთა გამოხატვაში გამარჯვებული პირის გამოვლენის თაობაზე

 • 2016-02-01 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N91

  სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში „საყუნეთი ჰესი" ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის ტექნიკურ-ეკონომიკური შესწავლის, მშენებლობის, ფლობისა და ოპერირების შესახებ ინტერესთა გამოხატვაში გამარჯვებული პირის გამოვლენის თაობაზე

 • 2016-02-01 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N90

  სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში „დვირი ჰესი" ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის ტექნიკურ-ეკონომიკური შესწავლის, მშენებლობის, ფლობისა და ოპერირების შესახებ ინტერესთა გამოხატვაში გამარჯვებული პირის გამოვლენის შესახებ

 • 2016-02-01 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N89

  საქართველოს მთავრობას, სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს", შპს „ჰიდროლეასა" და შპს „კასლეთი 2"-ს შორის 2014 წლის 17 თებერვალს დადებულ ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 2016-02-01 ბარაკ ობამა გიორგი კვირიკაშვილს პრემიერ-მინისტრად დანიშვნას ულოცავს

  ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა  გიორგი კვირიკაშვილს საქართველოს პრემიერ-მინისტრად დანიშვნას ულოცავს, საქართველოს, ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე, მხარდაჭერას უცხადებს და გიორგი კვირიკაშვილთან თანამშრომლობის მზადყოფნას გამოთქვამს.

 • 2016-02-01 პრემიერ-მინისტრი საერთაშორისო ფორუმს დაესწრო

  საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური მისწრაფებები, საქართველოსა და ევროკავშირის პარტნიორობის ძირითადი მიმართულებები და საქართველოს ეკონომიკური განვითარება - აღნიშნულ საკითხებზე მსჯელობენ საერთაშორისო ფორუმზე "საქართველოს დემოკრატიული და ეკონომიკური განვითარების პერსპექტივები". ფორუმის გახსნის ღონისძიებას საქართველოს პრემიერ-მინისტრი დაესწრო.

 • 2016-02-01 პრემიერი საერთაშორისო ფორუმს „საქართველოს დემოკრატიული და ეკონომიკური განვითარების პერსპექტივები“ გახსნის