საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №477

"საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის სამეცნიერო საბჭოს შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 2006 წლის 7 სექტემბრის N245 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

1. საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის შესაბამისად "საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის სამეცნიერო საბჭოს შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 2006 წლის 7 სექტემბრის N245 ბრძანებაში შეტანილ იქნეს ცვლილება და მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
"3. საქართველოს მთავრობის კვოტით:

 

თამაზ აგლაძე - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის სრული პროფესორი

დავით ლორთქიფანიძე - საქართველოს ეროვნული მუზეუმის გენერალური დირექტორი

ნიკა გვარამია - საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი

ლაშა ჟვანია - საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრი

ბეჟან ჭანკვეტაძე - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სრული პროფესორი.".

2. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერის დღიდან.


გრიგოლ მგალობლიშვილი