საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №461

N461 2008 წლის 17 დეკემბერი ქ. თბილისილ. ჭკადუას საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების _ სატყეო დეპარტამენტის თავმჯდომარის თანამდებობოდან გათავისუფლების შესახებ

გათავისუფლდეს ლაშა ჭკადუა საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - სატყეო დეპარტამენტის თავმჯდომარის თანამდებობოდან 2008 წლის 17 დეკემბრიდან სხვა დაწესებულებაში გადასვლასთან დაკავშირებით ,,საჯარო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონის 105-ე მუხლის პირველი პუნქტის საფუძველზე.


გრიგოლ მგალობლიშვილი