საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №433

ვ. ლეჟავასათვის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ

შეუწყდეს უფლებამოსილება საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის პირველ მოადგილეს ვახტანგ ლეჟავას "საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ" საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის მე-2 პუნქტის საფუძველზე.

გრიგოლ მგალობლიშვილი