საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №432

ს. სიბაშვილისათვის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ

შეუწყდეს უფლებამოსილება საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის მინისტრის მოადგილეს სულხან სიბაშვილს "საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ" საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის მე-2 პუნქტის საფუძველზე.

 

გრიგოლ მგალობლიშვილი